Click HereOn Demand Examination (ODE)) 2021 for Secondary and Sr. Secondary from 17 August 2021 onwards. Newgood|| Click Here

Veda Adhyayan (245)

Material in PDF  Video Audio Tutor Mark Assignment Learner's Guide  Worksheet 
Veda Adhyayan Book 1 (4774 KB) PDF FileOpens in a new window - - Tutor Mark Assignment - -
Veda Adhyayan Book 2 (4774 KB) PDF FileOpens in a new window - - - - -
प्रथम पृष्ठ - - - - -
पाठ-1 वेदविषयप्रवेशःPDF FileOpens in a new window - - - - -
पाठ-2_वेदानां कालः, पाठप्रकाराः,मन्त्राणां च ऋषिच्छन्दोदेवताविनियोगाःPDF FileOpens in a new window - - - - -
पाठ-3_वेदभाष्यकाराःPDF FileOpens in a new window - - - - -
पाठ-4_वेदभाष्यपद्धतिःPDF FileOpens in a new window - - - - -
पाठ-5 वैदिकाख्यानं, दार्शनिकानां नये वेदविमर्शः चPDF FileOpens in a new window - - - - -
पाठ-6 वैदिकयागाःPDF FileOpens in a new window - - - - -
पाठ-7_वैदिकदेवताPDF FileOpens in a new window - - - - -
पाठ-8_सूर्यसूक्तं संज्ञानसूक्तं चPDF FileOpens in a new window - - - - -
पाठ-9 पूषन्-सूक्तम् उषस्सूक्तं चPDF FileOpens in a new window - - - - -
पाठ-10_वरुणसूक्तम्PDF FileOpens in a new window - - - - -
-पाठ-11 यमसूक्तम्PDF FileOpens in a new window - - - - -
पाठ-12 शुनःशेपोपाख्यानम्- १PDF FileOpens in a new window - - - - -
पाठ-13 शुनःशेपोपाख्यानम् - २PDF FileOpens in a new window - - - - -
पाठ-14_ शुनःशेपोपाख्यानम्- ३PDF FileOpens in a new window - - - - -
पाठ-15  विश्वामित्रनदीसंवादःPDF FileOpens in a new window - - - - -
पाठ-16 अष्टाध्याय्याः प्रथमद्वितीयौ (१-२) अध्यायौPDF FileOpens in a new window - - - - -
पाठ-17_अष्टाध्याय्याः तृतीयः (३) अध्यायःPDF FileOpens in a new window - - - - -
पाठ-18 अष्टाध्याय्याः तृतीयचतुर्थौ (३,४) अध्यायौPDF FileOpens in a new window - - - - -
पाठ-19 अष्टाध्याय्याः चतुर्थः (४) अध्यायःPDF FileOpens in a new window - - - - -
पाठ-20 अष्टाध्याय्याः पञ्चमषष्ठौ (५,६) अध्यायौPDF FileOpens in a new window - - - - -
पाठ-21 अष्टाध्याय्याः षष्ठसप्तमौ (६, ७) अध्यायौPDF FileOpens in a new window - - - - -
पाठ-22 अष्टाध्याय्याः सप्तमः (७) अध्यायःPDF FileOpens in a new window - - - - -
पाठ-23_  अष्टाध्याय्याः अष्टमः (८) अध्यायः- १PDF FileOpens in a new window - - - - -
पाठ-24_ अष्टाध्याय्याः अष्टमः (८) अध्यायः- २PDF FileOpens in a new window - - - - -

 

Important Links